تفکر. انسان همچون چتر است...

زمانی می تواند کار کندکه باز باشد

چتر افکارت همیشه باز باز............