کسی را نرنجانید !!

رنجاندن کسانی که دوستشان دارید

فقط چند ثانیه طول میکشد

اما جبرانش شاید سالها.......!