تنها چیزی که در زندگی

به آن نیاز دارم،

این‌ است که یک‌ نفر

مرا درک کند...

عشق سال‌ های وبا