با خودت تکرار کن؛
سپاس برای خدای روزی دهنده شکست ناپذیر...
توانایی های من فراوان وقدرت تصمیم گیری من ‌بالاست
شوق زندگی در رگهای من جاریست
رابطه عالی با خرد برتر و خلقت هستی دارم
من انتخاب می کنم که عالی زندگی کنم