شجاعت عاشق‌ شدن
را ممکن می‌سازد.
شجاعت لازم است تا ،
اجازه دهید یک فرد خود
واقعی‌تان را با همه‌ی
عیوب موجود ببیند.

و شجاعت لازم است ،
تا کسی را که مانند
خودتان عیب‌ و نقص دارد،
بپذیرید . . .!