کسی جه می داند
در دل کسی که
بود و نبودش می رود
چه می رود