تو ماه من بودی
نمی دانی نگاه کردن به تو
داشت مرا هم بلندقد میکرد