هر جا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه

ای ترس تنهایی من، اینجا چراغی روشنه...