من آن امیر کبیرَم،

كه دارالفنونش،

با "تو" دارالجنون شد...!