می‌شود برای دردِ چشمانم؛

قطره‌ای از چشمانت...

تجویز کنی؟