قدرت ....

شخصیت افراد را عوض نمی کند،

بلکه آن را " فاش " میکند....