وقتی می خواهید به گنجشکی غذا بدهید ،
فرار می کند،،،،،،،،؛
چرا که می داند

آزادی "

با ارزشتر از " نان " است....