میگفت از هر جایی که افتادی

احتمالش هست که

بتوانی دوباره بلند بشوی،

از هر جایی،

هر جایی به غیر از چشم...