‏حالا چایی سرد و گرمش

زیاد مهم نیست ، اما قلب و نگاه چرا...