خورشید را میدزدم

فقط برای تو!

میگذارم توی جیبم

تا فردا بزنم به موهایت

فردا به تو می گویم چقدر "دوستت دارم! "فردا تو می فهمی

فردا تو هم مرا دوست خواهی داشت .

می دانم!

آخ ... فردا!راستی چرا فردا نمی شود؟

این شب چقدر طول کشیده...

چرا آفتاب نمی شود؟

یکی نیست بگوید

خورشید کدام گوری رفته؟!