اگر گمان می‌بری برخی چیزها را برای تو می‌نویسم در اشتباهی
همه‌چیز را برای تو می‌نویسم