از پنجرهء رو به خیابانِ اتاقت
آنقدرکه من خاطره دارم تو نداری