گاهی اوقات باید

دیوونه بازی در بیاریم

فقط واسه اینکه

حال واقعیت رو بگیریم