برای ما,پذیرفتن و قبول کردن,
کار مشکل است.
این مسله در بهبودی مانقش
مهمی دارد.
وقتی ما از پذیرش چیزی خودداری میکنیم,
در واقع نیروی برترمان را انکار کرده ایم.