نگرانی، یك اتلافِ
وقت تمام عیار است ...

چیزی را تغییر نمی دهد،
تنها كارش این است
كه ثانیه ها ودقایقِ عمر را میسوزاند
و انسان رابه شدت مشغول
هیچ و پوچ می كند ...