قلب ما آدم ها اندازه ی
خوبی هایی که می بینید مهربان می شود
هرچه قلب مهربان تر باشد زندگی
قشنگ تر می شود
پس سعی کنیم خوبی ها رو ببینیم
و خوب فکر کنیم
زندگی زیباست وکوتاه قدرش را بدانیم ...❤️