قانون کارما میگوید :
هر آرزوی که برای دیگران کنیم
دست به دست چرخیده و
همانند آن به خودمان باز میگردد.

پس آرزویم برایتان این است:
در میان مردمی که میدَوَند برای زنده بودن
آرام قدم بردارید برای زندگی
برای مهربان بودن، برای عاشق بودن چرا که زندگی

❤️چیزی جز عـشق نیست...❤️