⦉ و من به خودخواهانه ترین
شکلِ ممکن دوسِـت دارم....❤️⦊