جمعه و پاییز و کمی حالِ خوش

جمعه و سرما و درختان زرد

هرکه به حالی شده مشغول‌تر

حالت غم از همه معمول‌تر ...

من ولی آرام و صبورم چو سَروْ

فارغم از غصه و غم‌های شهر

لیک اگر خاطره بُگذارَدَم...