حالِ بیدار شدن نیست !

با خیالِ تو باید

خوابید ؛

رویا دید ؛

صبح ارزانی مردم

دلِ من خوابِ تو را می‌خواهد ...