در صداقت
عمقی است که در
دریا نیست🍃
و در سادگی بلندایی است
که در کوه نیست🍃
سادگی مقدمه
صداقت است
و فاصله سادگی تا صداقت
دریا دریا معرفت است🍃