اگر برای ساختن
زندگی ای که
دوست دارید،
وقت نگذارید.
در نهایت مجبور
خواهید شد،
وقت زیادی را
صرف رویارویی
با زندگی ای کنید
که هیچ علاقه ای
به آن ندارید.