گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار
کنید،

و خوشبخت زندگی کنید...