تنها غرور است که انسانیت را به باد میدهد.
ما از مشتی خاکیم وبه آن برمیگردیم
تا میتوانی دستی بگیر
که وقتی خاک شدی
خاکی پاک باشی
و دستی تورا مشت کند
وپای درختی بریزد.