بزرگترین تغییرات در بهبودی زمانی اتفاق می افتند
که ما اصلاً انتظارش را نداریم.