باید کسی را ،

پیدا کنم دوستم داشته باشد

آنقدر که ،

یکی از این شب‌های لعنتی

آغوشش را ،

برای من و یک دنیا خستگی بگشاید !

هیچ نگوید

هیچ نپرسد.