عشق راهی‌ست برای بازگشت به خانه

بعد از کار، بعد از جنگ، بعد از زندان

بعد از سفر، بعد از…

من فکر می‌کنم فقط عشق می‌تواند

پایانِ رنج‌ها باشد...

به همین خاطر

همیشه آوازهای عاشقانه می‌خوانم...

من همان سربازم که در وسطِ میدانِ جنگ،

محبوبش را فراموش نکرده است...