نشود فاشِ کسی؛

آنچه میان من و توست.

تا اِشارات نظر

نامه رسان من و توست...

گوش کن؛

با لبِ خاموش سخَن می‌گویم!

پاسخَم گو به نگاهی،

که زبانِ من و توست!