چقدر شيرين است

ديدنِ دو نفره هايتان

لابلاى اين شلوغ بازارِ رابطه ها!

در عصرى كه تعهد برايش تعريف نشده،

بمانيد براى هم...

لطفاً!

تا سالها بعد

وقتى براى فرزندتان قصه ى شب ميگوييد

داستانِ رسيدنتان را بشنود

نه بلاتكليفى

نه عشق هاى بى سر و ته!