+ درو ببند بذار موهاتو ببینم...

- بذار عقد کنیم بعد!

+ چه بلائیه موهات...

🎬 شبی که ماه کامل شد