ترسيده اى؟ از كه ؟

از جهان؟

من جهانت...

از گرسنگى؟

من گندمت...

از بيابان؟

من بارانت...

از زمان؟

من كودكى ات...

از سرنوشت؟

من هم از سرنوشت ميترسم...