🌹🍂مـا حاصل افکار و انتخاب‌های

خودمان هستیم.اگـر شما انتخاب کردید که

افکار منفی داشته بـاشید

احساسات ناخوشایند و بد

به سراغ شما خواهند آمد.🌸🍃اگر انتخاب کنید افکار مثبتی

داشته باشید☺️

قطعا اتفاقات مثبت

به سمت شما خواهند آمد.🌷زندگیتون سرشار از انرژی مثبت🌷