این چهار مورد رو به خاطر بسپار:

خــودت باش،
بی همتا می شوی
ساده باش، عمیق می شوی
دوست داشته باش،
محبوب می شوی
به خودت اعتماد کن،
باورت می کنند...