🌹🍂امروز

به داشته‌ها، موقعیت‌ها

و آدم‌هایِ خوبِ زندگی‌ تان فکر کنید.به هر چیز یا هر کسی که دنیایِ شما را

زیبا و حالِ تان خوب می‌کند.و به رویِ تمامِ

روزهایِ خوبی که در راهند

و اتفاقاتِ خوبی که خواهند افتاد

و آرزوهایی که برآورده خواهند شد بخندید.خوشبختی یعنی همین که

زندگی را سخت نگیرم

و حالِ تان خوب باشد🌸🍃