مثل دسته گلی که
پُستچی به درِ خانه می آوَرَد
عشق، همانقدر ناگهانی
قلب ها را غافلگیر میکند...