بعضی‌ها هميشه در حالِ درك كردن آدمها هستند، حتی آدمهايی كه اصلا ربطی به آنها ندارند.

بعضی از آدمها هم هيچ همدلی و قدرتی برای درك كردن ديگران ندارند.

اما تو كسی باش كه ميفهمد كجا بايد درك بكند و كجا نبايد، كه گاهی بايد درك كنی اما تحمل نكنی، درك كنی اما نمانی،

درك كردن با تحمل كردن متفاوت است.

مراقب باش به خاطر مورد ظلم قرار ندادن آدمها، از آنها ظالم نسازی.

مراقب باش كه زيرِ نقابِ شريفِ درك كردن، رفتارهايی كه شريف نيستند را تحمل نكنی.

گاهی ما زيرِ نقابِ شريفِ ارادت داشتن، باج ميدهيم.