نوشتن بهانه اي ميخاهد

مثل تو

تو كه باشي من ساعت ها

براي افسونگري چشم هايت

حرف نگفته دارم