و پناه میبرم از شرِّ دلتنگی

به چهاردیواریِ امنِ پیراهنت...!