هنوز هم اندر خمِ کوچه ی

بن بست دوست داشتن تو ام،

نشانی ام را عوض نمی کنم.

شاید راه‌ گم کردی و بعد از عمری جفا،

صفا آوردی...