🌹☘️می دانی گاهی باید

بی دلیل شاد باشی.گاهی باید در هجوم مشڪلات

آرام ترین فرد زمین باشی👌امید همیشه هست

و سختی بخشی گذرا از زندگی🍂🌸امیدتان فقط به خدا باشه

زندگی تون پر از امید و در پناه خداالهی آمین🙏🌺