فریاد که من از همه دیدار تورا
محروم ترم وز همه مشتاق ترم