بالاخره همه یک روزی میمیرند و صد سال که بگذرد، دیگر هیچکس درباره ی اینکه دیگران که بودند و چطور مُردند سوال نمی کند!

پس بهتر است همانطور که دلت میخواهد

زندگی کنی و همانطور که دوست داری بمیری...

گریه آرام