کسی که اعتقاد دارد 🍂🌻
"دیگران" باید
مشکلاتش را حل کنند....

همانند کسی است
که برای گذر از رودخانه
"منتظر" است تا
آب آن خشک شود. .🍂🌻