•🌱
ياالله، استبدل کل أحزاني بشيء جميل

خدایا!
تمام اندوه‌هایم را با چیزی زیبا
جایگزین کن....