بدی مکن که در این
کشتزار زود زوال
به داس ِ دهر ،
همان بدروي که میکاری ...